Send A Request

Methampethamine Test

ชุดตรวจยาบ้าแบบหยด (Methamphetamine Card)

     ชุดตรวจยาบ้าแบบหยดให้ผลทดสอบรวดเร็วและเชื่อถือได้ และใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็วในการตรวจหาสารMethamphetamine จากปัสสาวะ ซึ่งเหมาะกับการตรวจคน
จำนวนมากๆ เนื่องจากวิธีการใช้งานสะดวกถูกสุขอนามัยและโอกาสการผิดพลาดจากการใช้งานต่ำ

     เนื่องจากในสังคมปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดจากสิ่งเสพติดยังคงเพิ่มขึ้น ความกังวลนี้นำไปสู่ความสนใจมากขึ้นในวิธีการต่างๆ ทั้งนี้ชุดตรวจยาบ้าเหมาะกับสถานที่ราชการ / สถานพยาบาล /โรงพยาบาล / บริษัทต่างๆ ที่จะนำไปใช้เพื่อทำการตรวจสอบบุคคล ที่มีความเสี่ยงที่จะติดสารเสพติดได้

  

ชุดตรวจหาสารเสพติดหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ(Methamphetamine Card)

เมทแอมเฟตามีน เป็นชุดตรวจยาบ้า (methamphetamine) ที่ถูกกำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะ โดยวิธีการอย่างง่าย ให้ผลการทดสอบเชิงคุณภาพที่มีความไวและ แม่นยำสูง แม้จะมีปริมาณเล็กน้อยเพียง 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิตร และยังสามารถตรวจพบได้หลังจากหยุดเสพยานาน 3-5 วัน สามารถทราบผลการทดสอบได้รวดเร็ว

วิธีการทดสอบ

1. นำปัสสาวะของผู้ที่ต้องการตรวจมาใส่ในถ้วยใส่ตัวอย่างปัสสาวะ
2. นำ ตลับทดสอบออกจากซองบรรจุวางบนพื้นราบที่สะอาด
3. ใช้หลอดดูดที่แนบมา ดูดปัสสาวะ และหยดปัสสาวะตรงหลุม S  จำนวน 4 หยด
4. รออ่านผลที่เวลา 2-5 นาที

วิธีการอ่านผล

ผลการทดสอบจะปรากฏดังนี้
1.ผลลบ (ไม่มีสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ)
มีแถบสีม่วงแดงปรากฎขึ้น 2 แถบ ตำแหน่ง C และ T

2.ผลบวก (มีสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ)
มีแถบสีม่วงแดงปรากฎขึ้น 1 แถบ ตำแหน่ง C

Back
วีดีโอ